Programma's

Burger en bestuur

Programmadoelstelling

Een goed functionerend bestuur, dat efficiënt en klantgericht omgaat met vragen of problemen van inwoners, bedrijven of bezoekers van de gemeente.

Uitgangspunten voor dit programma

Goed openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat en daarmee voor de acceptatie van dat bestuur door de bestuurde gemeenschap. Een goed openbaar bestuur bestaat uiteen samenspel van gemeente, inwoners en ondernemers. Het bestuur weet wat er leeft in Velsen, zoekt actief het gesprek met de samenleving op en faciliteert ontwikkelingen en initiatieven waar mogelijk. Het bestuur neemt heldere besluiten die in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving, en is daar open en transparant over.

Velsen heeft een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Vragen of aanvragen worden zo snel en slim mogelijk afgehandeld. Deze diensten worden zowel aan de publieksbalie en het digitale loket aangeboden.

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De burgemeester, het college en de raad zetten nadrukkelijk in op de regierol en zoeken de samenwerking met inwoners en partners om te zorgen dat inwoners en bezoekers zich veilig en prettig voelen in hun eigen woon- en leefomgeving.

Context
De gemeente is er voor inwoners, organisaties en bedrijven. De dienstverlening door de gemeente Velsen wordt al jaren positief beoordeeld, dit blijkt onder meer uit de Leefbaarheidsmonitor 2015. Dat is echter geen reden om stil te zitten. Dienstverlening maakt een constante ontwikkeling door en kan altijd sneller, simpeler en sympathieker.

Samenwerking
Het programma Bestuur en burger gaat over het samenspel tussen inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de gemeente. De gemeente Velsen zorgt voor goede basisvoorzieningen, zoals dienstverlening en het waarborgen van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Dit doen we zo snel en efficiënt mogelijk en het kan betrekking hebben op elk onderwerp dat voor de buurt van belang is.

Het gemeentebestuur van Velsen heeft een open en positieve houding, ook ten opzichte van initiatieven van buiten. Niet nee tenzij, maar ja mits is het uitgangspunt. Dat vereist een open en transparante houding van het bestuur, een bestuur dat zich nadrukkelijk naar buiten begeeft en actief bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en regionale partners blijft opzoeken. Met onze partners in de IJmond hebben we een Strategische IJmond Agenda opgesteld, die richtinggevend is voor onze samenwerking in 2016 en verder. Daarnaast zijn we samen met partners gestart met 5 impulsprojecten om de realisatie van de Visie op Velsen 2025 een extra duw te geven. De uitvoering hiervan is in volle gang. Om de maatschappelijke vraagstukken zo effectief en efficiënt mogelijk te beantwoorden, werken we intensief samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijk organisaties en partners in Velsen en daarbuiten.

Het kabinet is er veel aan gelegen om gevoelens van onveiligheid weg te nemen. De gemeente is samen met de lokale veiligheidspartners zoals de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio, bedrijven en inwoners gezamenlijk verantwoordelijk voor veiligheid. Als burgers en bedrijven zich inzetten, wordt de kans groter dat de overlast- of onveiligheidssituaties die zij als probleem ervaren, worden aangepakt. Met als beoogd effect dat hun gevoel van onveiligheid afneemt. Feitelijk wordt Nederland steeds veiliger.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat het takenpakket van de gemeente op gebied van veiligheid steeds groter wordt. Voorbeelden zijn de aanpak van ondermijning - ook prioriteit in het collegeprogramma- en de regierol van de gemeente bij de aanpak van discriminatie, polarisatie, radicalisering, mensenhandel en cybercrime. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met een uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester, zoals het opleggen van huis- en gebiedsverboden en recentelijk ook de mogelijkheid om een gedragsaanwijzing bij woonoverlast op te leggen. Daarmee hangt samen dat verschillende overheden zich steeds meer verenigen en bestuurlijke, strafrechtelijke interventies en preventieve maatregelen met elkaar afstemmen. Binnen de gemeente is de ontwikkeling in gang gezet dat het sociaal domein en het veiligheidsdomein steeds meer samenwerken, bijvoorbeeld in de aanpak van jeugdoverlast en van mensen met verward gedrag.

Raadsakkoord
Het raadsakkoord en collegeprogramma heeft de ambitie om ons meer in te zetten voor een open en toegankelijk bestuur. We zorgen voor een sterke samenleving en sterk openbaar bestuur. We kunnen onze doelen alleen bereiken als we in samenspel samenwerken. Samen met inwoners, bedrijven, woningbouwcorporaties, verenigingen en omliggende gemeenten. Het programma Samenspel stimuleert en experimenteert met het samen uitwerken van beleid en plannen.
Wij willen voor alle inwoners goed en makkelijk bereikbaar zijn; digitaal als het kan en persoonlijk als dat helpt. Inwoners kunnen daarmee kiezen voor een vorm van dienstverlening die het beste bij hen past.

Veiligheid is een voorwaarde om fijn te wonen, werken, ondernemen en ontspannen.
Velsen zet ook in op de aanpak van meer zichtbare vormen van criminaliteit en overlast. Dat doen we onder andere door per wijk te kijken wat nodig is en zo de wijk sterker te maken.

Ondermijning (vermenging van de onderwereld met de bovenwereld) kan een sterke samenleving en een sterk bestuur aantasten. Daarom heeft de aanpak van ondermijning, zoals drugshandel, onze prioriteit.

Corona
Regels worden gehandhaafd
De maatregelen om het coronavirus in te perken worden meer regionaal ingevuld. De rol van de veiligheidsregio wordt daarmee groter. De regels kunnen per regio verschillen en dat kan meer onduidelijkheid geven over “wat zijn de regels” en “hoe wordt dit uitgelegd”. Naast heldere communicatie over de regels is de inzet van de boa’s van belang.

Testen, testen, testen
Een belangrijke schakel in het inperken van het coronavirus is het testen. Om iedereen met klachten zo snel mogelijk in de eigen regio te kunnen testen wordt de testcapaciteit uitgebreid. De GGD coördineert het hele proces van de aanvraag tot het contacten onderzoek bij een positieve uitslag. Dit vraagt veel van de organisatie die in een korte tijd is neergezet.

Lasten & baten

x€ 1.000

17.702.859

9,0 %

3.320.961

1,7 %

Deze pagina is gebouwd op 02/28/2023 14:57:40 met de export van 02/16/2023 09:39:51