Financiën in balans

Het actuele financiële beeld voor de komende jaren laat zien dat de gemeentelijke financiën in balans zijn. Globaal budgettair evenwicht over de jaarschijven heen, en het weerstandsvermogen op voldoende met een ratio van 1,17. Dit biedt ruimte voor het bescheiden en gericht voortzetten van investeringen in de 7 speerpunten en geeft een goede financiële basis voor toekomstige jaren.

Behoedzaam omgaan met voorgespiegelde rijksmiddelen
Het zicht op de verwachte aanvullende middelen van het Rijk (met name wat betreft jeugdhulp, maar ook de opschorting van de ‘opschalingskorting’ voor gemeenten) wordt steeds duidelijker en zekerder. Omdat er nog geen 100% zekerheid is over de hoogte van deze inkomsten, nemen we deze ontwikkelingen in rijksbijdragen voorzichtig mee in de begroting voor respectievelijk 75% en 50%.

Gericht investeren om ambities staande te houden
Met deze selectieve focus kijken we naar de zeven prioriteiten op basis van het raadsakkoord en het collegeprogramma: lokaal klimaatakkoord, innovatieve en duurzame economie, voorkomen van armoede in Velsen, effectievere en betaalbare jeugdhulp, impuls aan woningbouwopgave, aantrekkelijke leefomgeving, integrale veiligheid. Met gerichte incidentele investeringen in 2022 houden we onze Velsense ambities staande voor het komende jaar. Het is dan vervolgens uiteraard aan de volgende gekozen gemeenteraad om besluiten te nemen over de periode daarna en welke prioriteiten en keuzes er dan gekozen en gemaakt worden.

  • Corona effecten dempen

Juist om de nadelige effecten van de coronapandemie wat te dempen voor inwoners, stellen we de verhoging van de tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties uit. Ook verlagen we de bezuiniging op ‘ontmoeting en vrijwilligerswerk’.

  • Lokaal klimaatakkoord

We stellen middelen beschikbaar om als gemeente het lokaal klimaatakkoord kracht bij te zetten.

  • Innovatieve en duurzame economie

Na een positieve evaluatie zetten we Citymarketing door om bedrijfsleven en de toeristische en recreatieve sector te ondersteunen. Ook dragen we als gemeente bij aan het initiatief om walstroom te realiseren in de haven van IJmuiden.

  • Voorkomen van armoede in Velsen

We starten pilots om kinderarmoede te voorkomen en het taboe over schulden te doorbreken. Daarnaast onderzoeken we hoe de schuldhulpverlening beter en kostenbesparender kan.

  • Effectievere en betaalbare jeugdhulp

We nemen preventieve maatregelen zoals de praktijkondersteuner jeugdhulp en jongeren-coaching. Zo zorgen we ervoor dat de jeugdhulp effectiever wordt en betaalbaar blijft in de toekomst.

  • Impuls aan woningbouwopgave

We werken aan de toekomst van Velsen. De ontwikkeling van IJmuiden centrum volgens het ontwikkelingsperspectief ‘van pont tot park’ is daar belangrijk in. Ook zetten we in op het versnellen van woningbouw.

  • Aantrekkelijke leefomgeving

We stellen middelen beschikbaar om als gemeente onze bijdrage te leveren aan het programma gezondheid & luchtkwaliteit. Datzelfde geldt voor het dossier Stadsschouwburg. Gebiedsgerichte aanpak, participatie en samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen zijn essentieel om effectief te zijn als gemeente, en voor goed bestuur. De ingezette lijn om ons te blijven ontwikkelen op het vlak van samenspel houden we vast. Ook reserveren we middelen voor de coördinatie op het dossier Tata Steel. Daarnaast werken we door aan het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom scholen, en doen we aanpassingen aan de Kanaaldijk.

  • Integrale veiligheid

We blijven ons inspannen om ondermijning te voorkomen en aan te pakken. Om daarin effectief te zijn helpt een regisseur en een Bibob-coördinator. Ook nemen we extra jeugdboa’s aan en schrappen we de bezuiniging op Bureau Halt.

Vooruitzicht naar nieuwe collegeperiode
De verwachting is dat het (nieuwe) kabinet de aanvullende middelen volledig toekent. Doordat wij deze  nu behoudend in de begroting opnemen, geeft dit extra financiële ruimte voor de komende raadsperiode. Zodra er zekerheid is over de toekenning van deze middelen, geeft dit nog extra financiële ruimte. Deze ruimte telt op tot ca. € 3 miljoen voor de looptijd van deze begroting. Daarnaast verwachten wij extra inkomsten voor bijvoorbeeld het Wmo-abonnementstarief, de Omgevingswet, het klimaatakkoord en veiligheid. In deze huidige begroting staan incidentele investeringen om onze ambities te realiseren. Het is aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college om te bepalen of de investeringen in deze ambities een structureel karakter krijgen.

Deze pagina is gebouwd op 02/28/2023 14:57:40 met de export van 02/16/2023 09:39:51