Programma's

Wonen en leven in Velsen

Programmadoelstelling

Een aantrekkelijke gemeente voor alle Velsenaren, instellingen  en ondernemers om te wonen en te leven, nu en in de toekomst.

De Visie op Velsen 2050 duidt het belang van de kernenstructuur en de identiteit van de kernen. Behoud van het dorpse karakter van de kernen in de noord-zuid structuur is het uitgangspunt. Essentieel hierbij zijn de groene bufferzones tussen de kernen en de kwaliteit hiervan als uitloop- en recreatiegebied van de inwoners van Velsen. In Velsen is een veelheid aan woon-, werk-, recreatieve en natuurfuncties te vinden. De gemeente heeft een verleden (deels zichtbaar, deels onzichtbaar) waar cultuurhistorische waarde aan toe te kennen is. Deze veelheid aan functies zorgt voor spanning tussen wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd staat het voor een hoogwaardig woon- en leefkwaliteit van het gebied, omdat alle voorzieningen in de buurt zijn.

Uitgangspunten voor dit programma

Het programma Wonen en Leven in Velsen draagt op meerdere manieren bij aan de realisatie van de Visie op Velsen 2050. Met de uitvoering van de Woonvisie zetten we onder meer in op Interessant IJmuiden. Ze schept hierbij de randvoorwaarden voor een stedelijk woonmilieu in IJmuiden met een brede bevolkingssamenstelling. De Structuurvisie beschrijft in nauwe afstemming met onze IJmondbuurgemeenten, het ruimtelijk toekomstbeeld van Velsen. Het groenstructuurplan geeft met de Visie Groengebied Amsterdam-Haarlem en het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand uitvoering aan de versterking van het omringende landschap dat in sterke mate bepalend is voor de leefkwaliteit. We willen in de toekomst natuur inclusief ontwikkelen en inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.  

De gemeente wil zich opstellen als partner voor ontwikkelingen. Ze stuurt waar dat nodig is en geeft tevens ruimte waar dat mogelijk is. Daarbij faciliteert de gemeente ontwikkelingen die de ambities van de Visie op Velsen en de Structuurvisie ondersteunen. Impulsprojecten zijn daar een goed voorbeeld van.

Voor een boeiende en aantrekkelijke leefomgeving is het belangrijk dat er goede faciliteiten zijn op het gebied van cultuur en ontspanning. Het college investeert in cultuureducatie op de scholen en ondersteunt slimme verbindingen tussen cultuur en andere sectoren in de maatschappij. Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelen van het sociaal domein.

Velsen moet ook aantrekkelijk zijn om je in te bewegen. Het college heeft de wettelijke taak om de ruimte in te richten en te beheren. De manier waarop de gemeente dat doet en tot welk kwaliteitsniveau is eigen beleid. Inwoners en partners zoals woningcorporaties dragen mede verantwoordelijkheid voor een schone, hele, en veilige openbare ruimte. De gemeente treedt daarbij coördinerend en ondersteunend op. Waar het om feitelijk fysieke inrichting gaat, voert de gemeente ook uit.

Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan een aantrekkelijke fysieke leefomgeving.
In de prioriteit Interessant IJmuiden uit de Strategische agenda wordt daar invulling aan gegeven. Een goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor de aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling van Velsen. Met gerichte doorstromingsmaatregelen voor de bus en fiets geven we de bereikbaarheid een belangrijke impuls.

Context

Het verruimen van de ene functie betekent vaak het beperken van een andere functie. Doel is de schaarse ruimte zo in te delen dat een evenwicht ontstaat tussen de verschillende functies: wonen, werken, natuur en recreëren en dat Velsen zich kan ontwikkelen tot een stad in de geest van de Visie op Velsen 2050 en de Structuurvisie Velsen. Met het samenvoegen van het complexe omgevingsrecht in één Omgevingswet, wil het Rijk het wettelijke kader voor burgers, ondernemers en overheden eenvoudiger maken en in een vroegtijdig stadium de door middel van participatie burgers en andere belanghebbenden betrekken. Ook zal er onder de Omgevingswet een omgevingsvisie opgesteld worden, waarin het lange termijn beleid voor de fysieke leefomgeving wordt vastgelegd. De eerste stap om te komen tot een Omgevingsvisie Velsen is gezet met het Koersdocument (aangenomen door de raad op 27 mei). In 2022 komen we tot een volledige omgevingsvisie.

De openbare ruimte is belangrijk voor mensen: men gebruikt deze dagelijks en het biedt voorzieningen voor activiteiten. Voor de beleving van de woonomgeving speelt de openbare ruimte een grote rol. Hierbij is het de kunst om de openbare ruimte zo veelzijdig mogelijk in te zetten, waaronder voor het ‘sportinclusief’ (her-)inrichten van de openbare ruimte. Hiermee bedoelen we dat wij waar mogelijk rekening houden met bewegen, sporten en spelen in die openbare ruimte. Maar ook rekening te houden met klimaatadaptatie door bijvoorbeeld bij herinrichting van de openbare ruimte voor meer groen te kiezen.

Vanaf 2020 investeert de Rijksoverheid structureel € 80 miljoen in cultuur en maakt het in de culturele basisinfrastructuur plek voor meer spelers en voor andere genres. Er zal de komende jaren gewerkt worden aan de toegankelijkheid  en diversiteit van het culturele aanbod, zodat het een betere afspiegeling wordt van de samenleving. Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Raadsakkoord
Met de kaders van het raadsakkoord en het collegeprogramma zetten we de beweging in van ‘leefbaar en aantrekkelijk’; Velsen aantrekkelijker maken om in te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Om dat zo te houden is een goede bereikbaarheid, voldoende ‘groen’ en een goed cultureel aanbod essentieel.

Iedereen verblijft graag in een schone en veilige wijk. Daarom is er aandacht voor het oplossen van de kleine ergernissen die ons woonplezier bederven. We willen daarmee de leefbaarheid en veiligheid van de wijken vergroten.

Velsen heeft de ambitie om een aantrekkelijke woongemeente te zijn voor alle inkomensgroepen. Ook willen we ervoor zorgen dat inwoners in de eigen gemeente een wooncarrière kunnen maken. Daarom moeten we zorgen voor een goede mix van soorten woningen, verspreid over alle woonkernen. Velsen levert daarmee ook een bijdrage aan de woningbouwopgave in de regio. Daar hoort een goede regionale samenwerking bij.

Corona
De openbare ruimte wordt sinds de coronacrisis intensiever gebruikt. Zoals een bezoek aan een park, natuurgebied of het strand door inwoners of dagjesmensen en toeristen.

Lasten & baten

x € 1.000

27.229.996

13,9 %

7.574.826

3,9 %

Deze pagina is gebouwd op 02/28/2023 14:57:40 met de export van 02/16/2023 09:39:51