Home

Meerjarenperspectief

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de financiële positie voor de jaren 2022-2025 toegelicht. Uitgangspunt is een financieel gezonde gemeente, voor nu en op de lange termijn. Dat wil zeggen: een positief meerjarenperspectief en een weerstandsvermogen dat toereikend is om de risico’s op te kunnen vangen.

Kader voor de begroting
De begroting geeft de beleidsmatige en budgettaire kaders aan voor het komende jaar 2022 en een doorkijk naar de drie volgende jaren. Deze wordt opgesteld binnen de richtinggevende kaders zoals door de raad zijn aangegeven in de Kadernota 2022 t/m 2025.

Deze kaders zijn nader uitgewerkt in concrete doelstellingen, prestaties en daaraan gekoppelde budgetten. Waar mogelijk zijn indicatoren toegevoegd om achteraf de realisatie van het beleid en de geleverde prestaties te kunnen toetsen. Daarnaast bevat de begroting ook paragrafen over diverse programma-overstijgende onderwerpen en een financieel meerjarenperspectief.

Ontwikkelingen deze zomer
In de Kadernota was zicht op extra inkomsten van het Rijk, die op dat moment nog onzeker waren. Deze zijn daarom niet meegenomen in het kader. In de zomerperiode is meer zicht en duidelijkheid gekomen over deze inkomsten met een arbitrage uitspraak over jeugdhulp en een doorrekening van de herijking Algemene uitkering. Deze ontwikkelingen zijn meegenomen bij het opstellen van deze begroting.

Deze pagina is gebouwd op 02/28/2023 14:57:40 met de export van 02/16/2023 09:39:51