Financiën en bijlagen

Overzicht Taakvelden

(Bedragen x €1.000)

Overzicht taakvelden

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

3.907

0

-3.907

4.335

0

-4.335

3.819

0

-3.819

0.11 Resultaat van de rek v baten en l

6.453

0

-6.453

0

0

0

0

0

0

0.2 Burgerzaken

1.484

779

-705

1.823

844

-979

1.735

928

-807

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.287

3.315

1.027

1.545

3.069

1.524

1.868

2.819

951

0.4 Overhead

21.964

386

-21.577

24.070

772

-23.298

21.942

692

-21.249

0.5 Treasury

-1.422

927

2.349

-2.092

958

3.050

-1.770

955

2.725

0.61 OZB Woningen

1.708

8.740

7.032

1.103

8.891

7.788

880

8.965

8.085

0.62 OZB niet-woningen

120

7.834

7.714

69

8.037

7.967

70

8.636

8.566

0.63 Parkeerbelasting

0

306

306

0

376

376

0

382

382

0.64 Belastingen overig

64

2.945

2.881

24

2.972

2.949

39

546

506

0.7 Algemene uitkering en overige gemf

0

106.752

106.752

0

108.572

108.572

22

114.248

114.226

0.8 Overige baten en Lasten

655

120

-535

6.218

382

-5.836

4.756

525

-4.230

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-5

-53

-48

0

0

0

0

0

0

0. Bestuur en ondersteuning

37.214

132.051

94.837

37.094

134.873

97.779

33.361

138.697

105.336

0.10 Mutaties reserves

11.633

24.358

12.725

744

13.192

12.447

1.688

4.359

2.671

0. Mutaties reserves

11.633

24.358

12.725

744

13.192

12.447

1.688

4.359

2.671

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6.734

280

-6.454

6.735

45

-6.690

6.826

16

-6.810

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.825

85

-2.740

2.842

68

-2.774

2.605

140

-2.465

1. Veiligheid

9.559

365

-9.194

9.577

113

-9.464

9.431

156

-9.275

2.1 Verkeer en Vervoer

9.795

1.045

-8.750

9.328

475

-8.853

9.164

443

-8.722

2.2 Parkeren

146

0

-146

122

0

-122

138

0

-138

2.4 Economische havens en waterwegen

430

473

43

498

623

125

481

633

152

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

10.371

1.518

-8.853

9.947

1.098

-8.849

9.784

1.075

-8.708

3.1 Economische ontwikkeling

1.173

45

-1.128

1.031

0

-1.031

740

0

-740

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

111

13

-98

1.087

992

-95

868

115

-753

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

388

250

-138

371

265

-106

382

266

-116

3.4 Economische promotie

1.305

613

-693

1.347

650

-697

533

1.045

512

3. Economie

2.978

921

-2.057

3.835

1.907

-1.928

2.523

1.427

-1.096

4.1 Openbaar basisonderwijs

206

0

-206

235

0

-235

236

0

-236

4.2 Onderwijshuisvesting

4.194

-41

-4.235

4.031

0

-4.031

4.343

0

-4.343

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.996

2.393

-1.602

4.200

2.384

-1.816

4.035

2.191

-1.844

4. Onderwijs

8.396

2.352

-6.044

8.466

2.384

-6.082

8.614

2.191

-6.423

5.1 Sportbeleid en activering

307

25

-282

409

23

-386

417

23

-394

5.2 Sportaccommodaties

8.559

4.086

-4.474

7.573

4.660

-2.913

7.172

3.365

-3.806

5.3 Cult. presentatie, productie en part

1.942

0

-1.942

2.329

0

-2.329

2.002

62

-1.941

5.4 Musea

339

0

-339

236

0

-236

240

0

-240

5.5 Cultureel erfgoed

216

19

-197

278

16

-262

328

16

-312

5.6 Media

2.445

0

-2.445

2.516

8

-2.508

2.574

8

-2.566

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr

6.261

851

-5.410

6.471

733

-5.738

6.583

706

-5.877

5. Sport, cultuur en recreatie

20.069

4.981

-15.088

19.813

5.441

-14.372

19.317

4.181

-15.136

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7.660

472

-7.188

9.691

402

-9.290

8.091

408

-7.683

6.2 Wijkteams

2.535

0

-2.535

2.560

0

-2.560

2.371

0

-2.371

6.3 Inkomensregelingen

36.295

30.846

-5.449

31.086

23.280

-7.806

28.515

20.924

-7.591

6.4 Begeleide participatie

4.730

0

-4.730

5.199

0

-5.199

4.139

0

-4.139

6.5 Arbeidsparticipatie

2.398

0

-2.398

3.265

558

-2.706

3.446

0

-3.446

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

833

0

-833

778

0

-778

780

0

-780

6.71 Maatwerkdienstverlening  18+

15.631

276

-15.355

16.427

300

-16.127

15.994

294

-15.700

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

20.249

5

-20.244

17.164

0

-17.164

18.468

0

-18.468

6.81 Geescaleerde zorg

97

0

-97

74

0

-74

76

0

-76

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.283

0

-2.283

2.025

0

-2.025

2.252

0

-2.252

6. Sociaal domein

92.711

31.599

-61.112

88.269

24.540

-63.729

84.131

21.626

-62.505

7.3 Afval

9.866

11.995

2.129

9.751

12.892

3.141

10.142

13.550

3.408

7. Volksgezondheid e milieu

9.866

11.995

2.129

9.751

12.892

3.141

10.142

13.550

3.408

7.1 Volksgezondheid

2.821

0

-2.821

2.804

2

-2.802

2.811

2

-2.809

7.2 Riolering

3.902

5.880

1.978

3.844

5.679

1.835

3.755

5.909

2.154

7.4 Milieubeheer

41

0

-41

44

0

-44

44

0

-44

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

581

480

-101

403

339

-64

461

344

-117

7. Volksgezondheid en milieu

7.345

6.360

-985

7.095

6.020

-1.075

7.073

6.255

-817

7.4 Milieubeheer

3.071

681

-2.390

2.626

178

-2.449

2.565

194

-2.371

7. Volksgezondheid en miliieu

3.071

681

-2.390

2.626

178

-2.449

2.565

194

-2.371

8.1 Ruimtelijke ordening

3.877

1.419

-2.458

2.934

25

-2.909

1.588

25

-1.563

8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr

11.791

12.521

729

1.036

735

-301

2.288

2.302

13

8.3 Wonen en Bouwen

4.391

2.150

-2.241

4.223

2.014

-2.209

4.215

2.101

-2.114

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

20.059

16.090

-3.969

8.193

2.774

-5.419

8.092

4.428

-3.664

Totaal saldo van baten en lasten

233.272

233.272

0

205.411

0

0

196.720

198.139

1.419

Deze pagina is gebouwd op 02/28/2023 14:57:40 met de export van 02/16/2023 09:39:51