Programma's

Organisatie en financiën

Programmadoelstelling

De gemeente Velsen is  een financieel gezonde organisatie, die voldoende is toegerust  om de uitvoering van het beleid te ondersteunen.

Uitgangspunten voor dit programma

Om de doelstellingen van de beleidsprogramma’s te realiseren is adequate ondersteuning een randvoorwaarde. Zowel de algemene ondersteunende taken als de algemene inkomsten vallen onder dit programma.

De algemene inkomsten betreft de Algemene Uitkering en de inkomsten van de lokale heffingen die, overeenkomstig de BBV-regelgeving, geen kostendekkende tarieven zijn. Deze inkomsten worden gebruikt om de doelstellingen te realiseren. De hoogte van de OZB wordt vastgesteld door de raad, de hoogte en wijze waarop dit bepaald wordt is aan de gemeente. Er gelden geen regels voor een maximumtarief. Wel monitort de landelijke overheid de ontwikkeling van de tarieven.

De grondexploitaties en het beheer van vastgoed zijn taken die ondersteunend zijn aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. De raad stelt voor beide het beleidskader voor de uitvoering vast. Voor de grondexploitaties wordt de beleidsvrijheid door specifieke BBV-regelgeving ingeperkt.

De overige ondersteunende werkzaamheden die op dit programma worden verantwoord zijn de taken die overeenkomstig de BBV-regelgeving worden aangemerkt als ‘Overhead’. Uitgangspunt van deze regelgeving is dat deze werkzaamheden zoveel mogelijk verantwoorden op de taakvelden. Indien de werkzaamheden ondersteunend zijn aan de gehele organisatie of meer dan drie taakvelden zijn deze aangemerkt als ‘Overhead’.   

Context
Op dit programma zijn een aantal grote ontwikkelingen van invloed. Dit zijn nog niet goed in te schatten ontwikkelingen in de toekomst op de arbeidsmarkt (CAO) en vernieuwingen met betrekking tot het gemeentefonds, de financiële verhoudingen met het Rijk  en de verruiming van het lokaal belastinggebied.

Raadsakkoord
Het uitgangspunt is een financieel gezond Velsen. Dat betekent een sluitend meerjarenperspectief en een weerstandsvermogen dat voldoende is om de risico’s op te vangen.

Corona
Het werk gaat door
Voor de ambtelijke organisatie is het motto “werk zo veel mogelijk thuis”. Het raadhuis en de overige werklocaties zijn op de ‘1,5 meter’ ingericht om zo een veilige werkomgeving te creëren. Extra personele capaciteit wordt ingezet om, met name binnen het Sociaal domein, de extra werkzaamheden als gevolg van deze coronacrisis uit te kunnen voeren en onze inwoners, bedrijven en instellingen adequaat te ondersteunen waar nodig.

Financiën
De crisis heeft ook een effect op de financiën van de gemeente. Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor bijv. de bijstandsuitkeringen, culturele sector en teruglopende inkomsten. Voor zowel het Rijk als gemeente is het lastig in te schatten welke kosten wij denken te maken en of de huidige vergoeding toereikend is. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat dit het geval is en, mocht de crisis zwaarder worden dan verwacht, het Rijk haar toezegging de gemeenten te compenseren nakomt.

Lasten & baten

x € 1.000

38.165.180

19,5 %

145.350.130

74,6 %

Deze pagina is gebouwd op 02/28/2023 14:57:40 met de export van 02/16/2023 09:39:51